Zwarteweg 21, Noordwijk Zh
Vastgoed beheer

De technische kant van de beleving

Onze vastgoedportefeuille is er een waar we trots op zijn. Grand Hotel Huis ter Duin, Breakers Beach House en Copper Food & Drinks zijn hiervan de meest bekende en markante van Noordwijk. Naast hotels en restaurants kent onze portefeuille aan vastgoed beheer ook kantoorgebouwen, villa’s, woningen,  appartementen en zelfs commerciële parkeergarages.


Onze filosofie is eigenlijk dat naast goed technisch beheer van vastgoed een succesvolle exploitatie van evident belang is. Een slecht lopende exploitatie doet de waarde van het vastgoed immers geen goed.

Dat is dan ook de reden dat Noorlander Vastgoed B.V. niet alleen eigenaar is van vastgoed maar het liefst ook de exploitatie ervan in eigen beheer houdt. Hierdoor zijn wij in staat om een optimale financiële balans te creëren tussen “huurder en verhuurder”.

Het technische beheer en onderhoud van gebouwen vergt een specifieke deskundigheid. Onze bewezen en decennialange ervaring stelt ons in staat om u hierin goed te ondersteunen of deze taken zelfs volledig voor u uit handen te nemen. Meerjarige onderhoudsplanningen, nulmetingen, inventarisaties van onderhoudselementen, installaties en inventaris, begrotingen, uitvoeringsplannen en begeleiding tijdens de uitvoering… dit doen wij graag voor u. (Klikt u voor meer informatie hierover op één van onderstaande pictogrammen.)


Indien nodig begeleiden wij voor u het financieringstraject om extra kredietfaciliteiten aan te wenden om zo eventueel achterstallig onderhoud in te lopen. Onze uitgebreide rapporten dienen dan als basis voor de onderbouwing van de Financiële Plannen.

Voor zorgeloos vastgoedbeheer op het allerhoogste niveau en voor maximaal rendement uit uw vastgoed bent u dus bij Noorlander Vastgoed B.V. aan het juiste adres.

 

+

VASTGOED BEHEER – BEHEER EN ONDERHOUD

Aan de hand van de door ons opgestelde meerjaren onderhoudsplanningen en een eventueel beheerplan doorlopen wij met u het jaarlijkse en meer jaarlijks gepland onderhoudsprogramma. Wij belichten hierbij ook het bijbehorende vereiste budget.Na overeenstemming over de uit te voeren werkzaamheden stellen wij , al naar gelang de omvang van de werkzaamheden , technische omschrijvingen of bestekken op. Deze omschrijvingen leggen wij voor aan een selectie van (onder)aannemers. Nadat wij van deze (onder)aannemers de aanbiedingen hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen en ons advies aan u voorleggen. De keuze voor de uitvoerende partij is altijd aan u.

Wij verzorgen de opdrachtbevestiging, toezicht en sturing tijdens de werkzaamheden, budget bewaking en de financiële afhandeling.

Als zakelijke klant of Vereniging van Eigenaren bent u bij ons ook voor dagelijks onderhoud aan het juiste adres. Wij handelen gebrekenmeldingen af en voeren gedurende het hele jaar controlerondes uit, om de kwaliteit nauwgezet te monitoren en bij constatering kleine gebreken waar mogelijk direct te verhelpen of laten verhelpen.

+

MJOP: MEERJARIGE ONDERHOUDSPLANNING

Een meerjarige onderhoudsplanning is een belangrijk onderdeel van deze methodiek. Deze dynamische planning moet duidelijkheid geven over de bouwkundige kwaliteit van het gebouw, de kwaliteit van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten van het bestaande gebouw en installaties. De onderhoudsplanning is niet alleen een beheerinstrument voor de uitvoering van het onderhoud, maar levert kwalitatief en financieel ook informatie voor het te formuleren huisvestingsbeleid. Middels het opstellen van een meerjarige onderhoudsplanning wordt voor u inzichtelijk gemaakt welke financiële middelen er in een bepaald planjaar gereserveerd dienen te worden, om zo de onderhoudswerkzaamheden te kunnen plannen en te kunnen bekostigen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zal het onderhoud geïntegreerd worden in één onderhoudsplanning. Tevens worden onderhoudscontracten en (verplichte) keuringen in de planning opgenomen.

Middels een vastgestelde cycli per onderdeel wordt in de planning aangegeven wanneer welk onderdeel onderhoud nodig is. Tevens worden de onderdelen jaarlijks opnieuw geïndexeerd. Wij adviseren bij het opmaken van een meerjarige onderhoudsplanning deze gemiddeld eens per jaar te actualiseren om zo de planning actueel te houden. Tevens zal bij het laten uitvoeren van het beheer en de onderhoudswerkzaamheden de planning door ons actueel worden gehouden.

+

VASTGOED BEHEER – NULMETING

Bent u van plan grondig te gaan verbouwen of vinden er in uw omgeving bouwactiviteiten plaats en bent u bang voor schade aan uw woning of gebouw(en)?
Dan is het verstandig om een nulmeting te laten uitvoeren.Wij kunnen voor u een nulmeting of vooropname verrichten waarbij wij de (aanvangs)conditie van uw woning of gebouw(en) documenteren. Deze kan dienen ter eigen referentie of als basis voor verdere rapportages of contractstukken.
Met deze nulmeting leggen wij de conditie van uw woning of gebouw schriftelijk vast.
De nulmeting is een nauwkeurige inspectie op zicht van de constructieve elementen en risico onderdelen van het gebouw, waarbij te denken valt aan diverse afwerklagen als tegel- en stucwerk.Het beeldmateriaal van de opgenomen elementen en bijbehorende op- en aanmerkingen worden door ons vastgelegd in een schriftelijke rapportage. Een digitale versie van de rapportage en aanvullend beeldmateriaal zullen worden bijgesloten op CD-rom of USB-stick.

Komen er naar aanleiding van de nulmeting bestaande gebreken aan het licht en/of wenst u verdergaand onderhoudsadvies, lees dan verder onder het pictogram Conditiemeting.

+

VASTGOED BEHEER – CONDITIEMETING

Met een bouwkundige conditiemeting conform de NEN 2767 geven wij u een objectief en uniform beeld van de fysieke kwaliteit van de bouwdelen van uw woning of gebouw(en).Het uniforme beeld ontstaat doordat wij bij het inspecteren van bouwwerken uit gaan van het beschrijven en inspecteren van bouw- en installatiedelen . Deze verzamelingen van delen, ook wel elementen genoemd, die gerekend worden tot eenzelfde proces, worden opgenomen in een zogeheten Standaard Elementen Lijst.

Deze elementen worden gevormd vanuit de volgende karakteristieken:

  • dezelfde functie, bijv. constructie, afwerkingen, uitrusting etc.,
  • hetzelfde proces, bijv. terreinen, onderbouw, omhulling, etc. of
  • dezelfde bouwbesluit-pijler, bijv. veiligheid, bruikbaarheid etc

U krijgt een rapportage in de volgorde van deze lijst waarin naast afbeeldingen en een korte omschrijving van de gebreken ook de omvang en de ernst van de gebreken is weergegeven. Hier verbinden wij ook een score per onderdeel aan.Naast het in kaart brengen van de werkelijke onderhoudstoestand van uw gebouw kunnen wij op deze wijze, in samenspraak met u, ook vaststellen wat de wenselijke onderhoudstoestand van uw woning of gebouw is en prioriteiten stellen.

Wij adviseren u op basis van uw bedrijfsbelangen of beeld- en kwaliteitseisen welke onderdelen het eerste aangepakt dienen te worden en in welke volgorde dit het beste kan gebeuren.

+

VASTGOED BEHEER – GEBOUW INSPECTIES

Goed beheer van vastgoed beperkt zich niet alleen tot het bouwkundige onderhoud.Om het integrale karakter en de staat van uw vastgoed tot uiting te laten komen worden middels gebouw inspecties de relevante inspectiepunten en gebreken op het gebied van brandveiligheid,onderhoud, energie en inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving door ons getoetst en omschreven naar ernst en omvang.

Door de voorkomende gebreken te voorzien van een gedegen wegingsfactor voorzien wij uw gebouw van objectscores c.q. rapportcijfers volgens de BOEI-systematiek.Wij kunnen, des gewenst, de bouwkundige opnames samenvoegen met opnames van externe inspecteurs op het gebied van transport techniek (liften en roltrappen), E- en W-installaties en EPA-adviseurs. Zodoende komen wij tot een overall beheerplan voor uw gebouw.

+

VASTGOED BEHEER – ENERGIE ANALYSE

Vaak is het mogelijk om een economische besparing  en een verhoging van het comfort te behalen. Om  energie te besparen moet u eerst weten hoe energie efficiënt uw gebouw op dit moment is. Wij onderzoeken de eigenschappen van toegepaste materialen en aangebrachte installaties . Na de energie analyse  stellen wij, in combinatie met het meten van uw verbruik, een energieprofiel vast en vergelijken deze met mogelijk heden tot verbetering. Wij leggen onze bevindingen vervolgens vast  in een gedegen advies.

Op basis van de energieprofielen kunnen er  uitspraken worden gedaan over onder meer de indirect gemeten kwaliteit van:

  • isolatiewaarde van de gevel;
  • infiltratie (ongewenste ventilatie);
  • ventilatie;
  • warmteterugwinning uit ventilatielucht;
  • nachtverlaging van de verwarmingsinstallatie;
  • uitschakelritme van de installatie (dag/nacht/weekend);
  • (onnodig) gelijktijdig verwarmen en koelen.